S-Cube Article: How much company can you buy for $1M?

כמה חברה אפשר לקנות במיליון דולר?

בהמשך למאמר הקודם, במהלך ארבע השנים האחרונות, אס קיוב ביצעה את המחקר היחידי בישראל המתבסס על נתוני אמת (ע”פ מסמכי השקעה חתומים), של למעלה מ- 400 סבבי גיוסי הון של חברות סטארט-אפ ישראליות הנמנות עם לקוחותיה. במאמר השני בסדרת המאמרים, אס קיוב תפרוס בפניכם מסקנות חדשות העולות מהמחקר והפעם בנושא שיעורי ההחזקה המקובלים בתמורה לסכום ההשקעה בחברה.

על פי המחקר נמצא כי ככל שמתקדמים בסבבי הגיוס, שיעורי ההחזקה בתמורה למיליון דולר השקעה קטנו, מכ-5.9% בסבבי גיוס א’ לכ-1.7% בסבבי גיוס ג’ ומעלה, בבחינת הממוצע בין השנים 2013-2017. כמו כן, נראה כי היקפי ההשקעה האבסולוטיים גדלים ככל שהחברות מתקדמות בסבבי הגיוס, כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:

הגידול בסכומי הגיוס, כמו גם הקיטון בשיעור ההחזקה, ככל שמתקדמים בסבבי הגיוס, נובע בעיקר מעליית שווין של החברות. עליית שווי החברות נובע מהקטנת הסיכון מכיוון שישנה היתכנות למוצר, ובעקבות התחלת מכירות אשר מחזקת את הוודאות להמשך החברה כעסק חי.

כאשר בוחנים את התמורה לכל מיליון דולר השקעה על פני השנים, ניתן לראות מגמת קיטון בשיעורי ההחזקה בתמורה להשקעה של מיליון דולר. בבחינת שיעור ההחזקה בסבבי גיוס ג’ ומעלה ניתן לראות כי חלה ירידה מכ-2.46% בשנת 2013 לכ-0.99% בשנת 2017 בתמורה למיליון דולר השקעה, כפי שניתן לראות בגרף:

בהשוואה בין השנים 2016-2017 נראה כי חלה ירידה של כ-42% בתמורה לכל מיליון דולר השקעה (שנמדדת במונחי החזקה). בבחינת התפתחות התמורה לכל מיליון דולר השקעה על פני השנים האחרונות בסבבי גיוס ב’ ומטה לא נרשמה מגמת ירידה ושיעורי ההחזקה בתמורה למיליון דולר השקעה היו יציבים יחסית. ראוי לציין כי בשנת 2017 חלה ירידה בשיעורי ההחזקה בכל הסבבים ביחס לשנים 2016-2013 ובמידה ומגמה זו תמשיך גם בשנת 2018 נוכל לעדכן על שינוי במגמה בסבבי גיוס אלו.

הגידול בסכומי הגיוס בשנים האחרונות והקיטון בשיעור ההחזקה בתמורה לכל מיליון דולר בסבבי ג’ ומעלה נובע ממספר סיבות. מחד, הרצון של חברות הסטארט-אפ להגיע לשלב של חברה בוגרת; החברות אינן “ממהרות” לאקזיט, אלא מעוניינות להמשיך את תהליך התפתחותן, לרכוש חברות מתחרות ולהפוך לחברות יציבות ומשמעותיות בזכות עצמן אשר מביא להגדלת שווין. מאידך, בשנים האחרונות מספר הקרנות, חברות בינלאומיות ומשקיעים פרטיים גדלו. בשל כך נוצר עודף ביקוש להשקעות, ויכולת הגיוס של חברות הסטארט-אפ בשוויים גבוהים התאפשרה ביתר קלות; כלומר המקור לגיוסי כסף בסכומים גדולים אינו רק בהנפקה לציבור אלא גם בהנפקות פרטיות.

למרות האמור לעיל, ניתן לקרוא בפרסומים שונים כי השווי בגיוסי חברות פרטיות גבוה בהשוואה לחברות ציבוריות מקבילות, אך בחברות הציבוריות יש מניות רגילות בלבד. בגיוסים פרטיים, המשקיע מקבל מניות בכורה, שלהן זכויות עודפות לעומת המניות הרגילות, לכן שווי החברה הממוצע, שלוקח בחשבון את השווי השונה לסוגי המניות השונות בחברה, הינו נמוך משווי החברה בפרסומים.

במאמר הבא, כמה אופציות נהוג לתת לעובדי החברה, אס קיוב תציג מידע מהימן ושימושי ביותר  לסביבת ההיי-טק בישראל: ממוצע אופציות לבכירים, מנהלים ועובדים זוטרים הנהוגים בישראל, תנאי הבשלה וכיצד כניסתן של חברות בינלאומיות השפיעה על כמות האופציות הניתנות בישראל.