תנאי שימוש

 1. הגדרות

"החברה" –אס קיוב מקבצות אי.בי.אי קפיטל בע"מ

"מבקר" או "מבקרים" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל ישות אחרת המבקר באתר, לרבות מבקר אשר הזין מידע באתר האינטרנט של החברה לצורך יצירת קשר על ידי החברה וקבלת פרטים אודות שירותים מוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או לצורך קבלת דיוורים מהחברה.

"מידע" – כל מידע אודות החברה ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק, פרטים בעלי אופי אישי אודות המבקרים כגון: שם, כתובת מגורים, כתובת דוא”ל וכדומה, אשר הוזן על ידי המבקר באתר ו/או אשר נאסף על ידי החברה כתוצאה מגלישת המבקר באתר ו/או הזנתו על ידי המבקר באתר.

"דיוורים" – ניוזלטרים אינפורמטיביים ו/או פרסומיים, הטבות, פרסומות, הזמנות והצעות ו/או כל פנייה אחרת של החברה למבקר.

"האתר" או "אתר האינטרנט" – www.www.s-cube.co.il

אבטחת מידע

 1. החברה מייחסת חשיבות רבה לשמירה פרטיות המבקרים באתר ועל אבטחת המידע בקשר למידע שנאגר במסגרת הביקור באתר. להלן יפורטו עיקרי מדיניות אבטחת המידע ושמירת הפרטיות בה נוהגת החברה בקשר עם מידע שנאגר במסגרת הביקור באתר. כל גישה של מבקר לאתר ו/או שימוש שיעשה בו ובתכניו משמעם הצהרה על כי קרא והבין תנאים אלה וכי קיבל, הסכים ואישר את תוכנם. אם אינך מסכים לאמור, אל תעשה שימוש באתר זה.
 2. שמירת מידע–   לשם ייעול ושיפור השירותים המסופקים על ידי החברה, במסגרת הביקור באתר יתכן וייאסף מידע אודות המבקר. יובהר כי מידע זה מתקבל כאשר מבקר האתר מספק אותו מרצונו החופשי (לדוגמא בעת בקשה ליצירת קשר עמו).
 3. שימוש בקבצי cookies – החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies וזאת לנוחיות המבקר באתר ובכדי לבחון את שימוש המבקר באתר. החברה רשאית לעשות שימוש כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. ה- cookies הינו קובץ מידע שנשלח למחשב האישי של המבקר ונשמר בו לאחר הכניסה לאתר. תפקידו לבחון את השימוש באתר, ולאפשר זיהוי מהיר של פרטי המבקר בעת כניסתו החוזרת לאתר.
 4. השימוש במידע, הגנה וסודיות–  החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים במטרה להגן על המידע שקיבלה ממבקרי האתר. החברה משתמשת בטכנולוגיית “גלישה מאובטחת” כך ששרתיה אינם מחוברים באופן ישיר לאינטרנט אלא מבודדים באמצעות מספר שכבות מיגון שמטרתן למנוע פגיעה בשרתים שמכילים מידע, ולרבות מידע אישי של מבקרי האתר. בנוסף, משתמשת החברה בטכנולוגיית TLS במטרה להצפין את המידע האישי המועבר לחברה ממבקרי האתר. החברה מתחייבת לשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981 ודינים רלוונטיים נוספים. כל מידע שיימסר על ידי מבקרי האתר יהווה הסכמה מצד מבקר האתר לחברה ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש במידע הנאגר לטובת עיבודים סטטיסטים, לפילוח ולמיקוד שיווקי, לרבות דיוור ישיר. במקרים מסוימים החברה רשאית להעביר את המידע לצד שלישי בכפוף להוראות הדין. יובהר כי על אף אמצעי הזיהוי שהחברה נוקטת בהם ומשנה הזהירות, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר, הכוללים בין היתר: וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, יישומי תוכנה, חדירה למאגרי מידע, התחזות, טעויות, גילוי ו/או שינוי מידע על ידי מי שאינו מורשה לכך וכדומה. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מנושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר.
  בכל מקרה החברה או מי מטעמה לא ישלחו אליכם כל  בקשה לקבלת פרטי חשבונכם וסיסמתכם והודעה כזו באם תשלח תהיה פיקטיבית ותהווה נסיון דיוג (PHISHING) לשימוש לרעה בפרטיכם.

מדיניות פרטיות, מאגרי מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים שימסרו על ידי כל מבקר באמצעות האתר, ככל שימסרו, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור במסגרת מילוי טופס ההרשמה באתר, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה כפי שתפורט במסמך זה.
 2. במסירת הפרטים באתר, כל מבקר מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי המידע אודותיו יישמר במאגרי המידע המאובטחים של החברה ו/או עבורה בידי גורם הפועל מטעמה, ועשוי להיעשות בו שימוש אך ורק בהתאם לתנאים אלו, לעיל ולהלן, ולרבות עבור יצירת קשר עם המבקר ו/או ניהול, טיפול, תפעול וייעול שירותים הניתנים או מוצעים עבור המבקר בידי החברה, אשר עשויות לעשות בו שימוש לצורך ניתוחים סטטיסטיים ודיוור ישיר למבקר מטעם החברה בהצעות למוצרים ו/או שירותים פיננסיים שונים המשווקים על-ידי החברה לפי דין. ידוע למבקר כי בכל עת לאחר ההרשמה לרשימת התפוצה הוא רשאי לחזור בו מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת תפוצה מסוימת או בכלל, באמצעות פנייה למוקד קשרי הלקוחות של החברה במייל [_________] ו/או באמצעות מנגנון ההסרה בדיוור שישלח אל הנרשם.
 3. מילוי הפרטים על ידי המבקר מהווה הסכמה של המבקר לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך נתונים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה וכי יעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות, למטרת פניה למבקר בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון, לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסמיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר; (ב) לצרכי ניהול הדיוורים, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לדיוורים; (ג) לצורכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה" (COOKIES). שימוש כאמור בפרטי המבקר לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם, שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והמבקר מוותר בזאת על כך טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 4. כל מבקר מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית כלשהי למסור את פרטיו וכי מסירת המידע לחברה לרבות באמצעות האתר, ככל שנעשתה, נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. כל מבקר שמסר את פרטיו כאמור מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור בפרטיו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו כמו כן ידוע לכל מבקר כי מסירת פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממנו את האפשרות לקבל את שירותי החברה ו/או האתר וכן לפגוע ביכולת החברה ליצור עמו קשר, במידת הצורך. כל מבקר מצהיר כי ככל שהוא מוסר מידע של צד שלישי, המבקר קיבל את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.
 5. החברה לא תמסור את פרטי המבקר לצדדים שלישיים אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המבקר לבין החברה; (ג) אם תארגן את פעילות הדיוורים של החברה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המבקר את הוראות מדיניות פרטיות זו; במקרה של העברת פרטי המבקר לגוף אחר כאמור, החברה תמסור הודעה למבקר; (ד) אם וככל שהדבר ידרש לצורך הפעלת רשימת הדיוורים כגון לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים למערך הדיוורים בחברה. למבקרים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם האישיים כאמור והם מוותרים בזאת כל כך טענה או תביעה כאמור.
 6. מבקרים שמתנגדים לשימוש בפרטיהם כאמור מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר ולא למסור פרטיהם. מבקרים שנרשמו לאתר ו/או לרשימת התפוצה ומעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום של החברה או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יסירו עצמם באמצעות מנגנוני ההסרה המצויים בכל דיוור.
 7. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי המבקרים, אולם על כל מבקר לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין ויתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. החברה אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתים המאחסנים את המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלי מורשית למידע המאוחסן בהם. בהרשמה לדיוור, המבקרים, משחררים את החברה ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה מהחברה בשל כך.
 8. כללי– יובהר כי החברה אינה אחראית למדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים שקישוריהם מופיעים באתר, ככל שמופיעים. בשימוש באתר, מבקר האתר מאשר כי ידוע לו כי החברה עושה כל שביכולתה להגן על המידע האישי, אך אין ביכולתה להתחייב שאמצעי הזהירות יספקו חסינות מלאה בפני חדירה למערכות החברה. החברה לא תשא בכל אחריות במקרה של מידע שדלף ולמבקר לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או תלונה במקרה של חדירה כאמור. מבקר האתר מסכים ומאשר את מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת המידע של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לשנות ו/או לעדכן מדיניות זו מעת לעת. עדכונים כאמור יפורסמו באתר ויכנסו לתוקף במועד פרסומם.