PPA וירידת ערך מוניטין

ככל שכלכלת העולם ממשיכה להתקדם ולהפוך לכלכלה מבוססת שירותים, נכסים בלתי מוחשיים ימשיכו להוות חלק גדול יותר ויותר מערך החברה הכולל.  

באיחוד חברות (business combination) או במיזוג ורכישה, תקני החשבונאות מחייבים מדידה של הערך ההוגן של הנכסים הניתנים לזיהוי וההתחייבויות שהועברו בתאריך הרכישה. המדידה כוללת נכסים בלתי מוחשיים כמו פטנטים, שם מותג, סימני מסחר, חוזים, הסכמי אי-תחרות ועוד. הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים היא לרוב תהליך מורכב הדורש ניתוח מפורט. 

לאנליסטים המקצועיים של S Cube ניסיון רב בהערכת שווי של עסקים ונכסים בלתי מוחשיים לצרכי דיווח כספי. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ולקבל מידע נוסף מראש המחלקה הכלכלית וקניין רוחני, דניאל.  

Daniel photo
דניאל גוטרמן
ראש תחום קנין רוחני וכלכלה